ABAST Atenció psicològica per a tothom

Voleu saber quines son les raons que expliquen el perquè d’aquest programa? Doncs son aquestes:

Perquè per principi la nostra és una professió intrínsecament solidaria.

Perquè el que volem és que totes les persones tinguin, sempre que ho necessitin , accés a una correcta atenció psicològica i  de manera molt especial, aquelles que trobant-se en situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclusió social, mai la podran rebre als dispositius establers a tal efecte, be per no reunir els criteris establers per accedir-hi, o be per no disposar dels suficients recursos econòmics.

Perquè volem donar a totes aquestes persones l’atenció psicològica que es mereixen i a la que, ara per ara, els hi és impossible d’accedir, donat que al nostre país l’oferta pública d’atenció psicològica, dissortadament, està molt per sota de les necessitats de suport emocional que la nostra ciutadania requereix.

Perquè amb aquesta actuació solidaria volem palesar de forma molt explícita quina és la veritable dimensió d’aquesta necessitat, alhora que evidenciar la inexplicable absència d’aquesta atenció psicològica a les nostres xarxes públiques de salut i de serveis socials.

I finalment, perquè el que volem és reivindicar amb tota fermesa la imprescindible presència  de psicòlegs a l’esmentades xarxes públiques, fet que tindria en aquest cas una molt desitjada conseqüència, que aquest Programa (ABAST) deixes de tenir sentit, el que seria una meravellosa i gratificant notícia.

Salvador Badia Capdevila, Psicòleg clínic.